Documente necesare inscrierii in program

Documentele necesare includerii centrelor de recoltare a materialului cervical 
in reteaua de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin organizata de catre Institutul Regional de oncologie Iași 


1. Cerere de inscriere ( formular tipizat )
2. Copia, conformă cu originalul, a contractului de furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurări de sănătate (doar anexa cu personalul şi orarul)
- pentru medicii de familie
- pentru medicii specialisti de obstetrică ginecologie cu activitate în ambulatorul clinic de specialitate
- pentru medicii care îşi desfăşoară activitatea in Cabinetele de planning familial copia conformă cu originalul a Covenţiei cu furnizorii încheiate de CAS 
3. Autorizaţia sanitară de funcţionare în copie conformă cu originalul 

4. Copie dupa contul bancar
5. Declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale ca sunt intrunite conditiile cu privire la dotarea cabinetului in conformitate cu cu prevederile Ordinului nr. 537/175 din 5 iunie 2012 si a Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările ulterioare- pentru medicii de familie.
6. Act doveditor care atesta formarea profesionala practică in domeniul recoltarii materialului cervical pentru furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară şi pentru medicii cu competenta de planificare familiala, emis de orice unitate sanitară cu paturi organizatoare de reţea

Declarație pe propria raspundere cum că cabinetul indeplineste condițiile pentru recoltare si lista cu aparatura din dotare a cabinetului (pentru med. de fam. care recolteaz)

7. Copie dupa certificatul de libera practica si copie dupa asigurarea malpraxis a personalului medical implicat in retea,

8. Copie dupa ctr de colaborare (daca este cazul)
9. Tabele: 
• personalul medical implicat in program (medic + personal mediu sanitar - nume/prenume/CNP/specialitate/grad profesional/cod parafa) 
• programul de lucru (pentru medic si personalul mediu sanitar)

* Toate filele vor contine mentiunea "in conformitate cu originalul ", stampila si semnatura olografa a reprezentantului legal. Lista medicilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul subprogramului va conţine doar medicii de familie sau medicii ginecologi sau medicii din centrele de planning care îşi desfăşoară activitatea în ambulatorul clinic de specialitate în relaţie contractuală cu CAS figurând pe listele de personal al anexelor contractelor pe ambulator