Documente necesare inscrierii in program

Documentele necesare validării unitaților sanitare cu paturi care organizează rețeaua de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin in Regiunea Nord - Est

1. Cerere ( formular tipizat )
2. Copia, conformă cu originalul, a contractului de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat cu casa de asigurări de sănătate ( fără anexe );
3. Copia, conformă cu originalul, a actului de înfiinţare a unităţii sanitare cu paturi
4. Copia, conformă cu originalul, a Autorizatiei sanitare de functionare 
5. Copia, conformă cu originalul,a deciziei de evaluare
6. Contul institutiei
7. Copia, conformă cu originalul, a codului unic de inregistrare fiscala (CUI)

8. Tabele cu furnizorii de servicii medicale din reţea: 

8 a – centrele de informare - medicii de familie
8 b – centrele de recoltare frotiuri – medicii de familie, medicii specialişti obstetrică ginecologii, medicii din centrele de planificare familială
8 c – laboratoarele de citologie anatomie patologică

Structura de tabel:

Denumire furnizor - Reprezentantul legal – Adresa furnizor – Adrese de contact, tel, fax, E-mail – Nr . contract cu unitatea sanitară cu paturi organizatoare de reţea 

9. Tabele cu personalul furnizor de servicii medicale pe specilalităţi pentru toţi furnizorii de servicii din subprogram

9 a – medicii de familie din centrele de informare
9 b – medicii din centrele de recoltare, medici de familie, ginecologi, planificare
9 c - medicii din laboratoarele de citologie-anatomie patologică

10. Copie cf cu originalul a certif. de libera practica si asigurarea malpraxs a cadrelor medicale implicate in retea.

Structura tabelului:
Denumire furnizor – Nume prenume medic – Specialitatea – Cod parafă – orar de lucru pentru subprogram în afara orarului de lucru din contractul precedent cu CAS

11. Catagrafia centralizată a femeilor din grupele de vârstă 25-64 de ani de pe listele medicilor de familie cu contracte de informare
12. Dosare cu cererile, contractele şi toate documentele solicitate pentru fiecare furnizor de servicii medicale ( anexă cu documentele furnizorilor pentru fiecare tip de furnizor din subprogram )


* Toate filele vor contine mentiunea "in conformitate cu originalul ", stampila si semnatura olografa a reprezentantului legal. 
Dosarele trebui întocmite în trei exemplare, unul pentru CJAS, unul pentru URM şi unul pentru unitatea sanitară cu paturi organizatoare de reţea.
Contractele de prestări servicii cu furnizorii trebuie să fie în original în cel puţin 2 exemplare, în dosarul unităţii sanitare cu paturi organizatoare de reţea şi la furnizorii respectivi. 
Ulterior contractele cu CJAS în original în dosarele unităţilor sanitare cu paturi organizatoare de reţea şi al CJAS şi copii la dosarul URM.
În final contracte între URM şi unităţile sanitare cu paturi organizatoare de reţea pentru decontarea din bugetul propriu transferat de la MS a activităţilor organizatorice şi de monitorizare-raportare.