INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAŞI
Str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 2 – 4
Cod Fiscal 29067408
UNITATEA REGIONALA DE MANAGEMENT NORD-EST A
SUBPROGRAMULUI DE SCREENING PENTRU
DEPISTAREA PRECOCE A CANCERULUI DE COL UTERIN

Telefon: 0374/278.806 E-mail: urmscreening@iroiasi.ro

 

 

 

DECIZIA NR.......

 

   Ec. Mirela Grosu - Manager al Institutului Regional de Oncologie Iasi, numit prin Ordinul Ministrului Sănătătii nr. 597 din 01.09.2011;

            Avand in vedere prevederile cuprinse in :

            Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;

            Avand in vedere desemnarea nominala a membrilor Consiliului medical de catre  Comitetul Director;

            In temeiul prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Institutului Regional de Oncologie Iasi;

 

DECID:

 

     Art.1. In cadrul Institutului Regional de Oncologie Iasi se constituie Consiliul medical avand urmatoarea componenta:

          Conf. Dr. Dimofte Gabriel – Director medical-Presedinte;

          Prof. Dr. Scripcariu Viorel – Sef Sectia I Chirurgie – membru;

          Conf. Dr. Lunca Sorinel –Sef Sectia a II a Chirurgie-membru;

          Conf. Dr. Grigoras Ioana –Sef Sectie ATI-membru;

          Conf. Dr. Miron Lucian – Sef Sectie Oncologie-membru;

          Conf. Dr. Hanganu Ecaterina – Sef Sectie Hematologie-membru;

          As. Dr. Anca Munteanu -Sef Sectie Radioterapie-membru;

          Dr. Ioanid Nicolae – CoordonatorAmbulator-membru;

          Dr.Grigoras Mihai - Sef Laborator radiologie si imagistica medicala-membru;

          Dr. Ferariu Dan – Sef Serviciu Anatomie patologica si prosectura –membru;

          Farm. Angheluta Daniela-farmacist sef – membru;

          Asistenta sefa- membru;

    Art. 2. Atributiile Consiliului Medical sunt prevazute in Legea nr. 95/2006 si constituie anexa la prezenta Decizie.

     Art.3. Serviciul Resurse umane va duce la indeplinire prezenta decizie comunicand copie persoanelor nominalizate la art.1.

 

MANAGER 

Ec. MIRELA GROSU

 

 

Vizat Consilier Juridic,

Daniela Cohal Spanu

 

ANEXA LA DECIZIA NR. _________________

 

 

                 Principalele atribuţii ale consiliului medical sunt următoarele:

a) îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor;

b) monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în spital în scopul creşterii performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate;

c) înaintează comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului;

d) propune comitetului director măsuri pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei şi conform ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală;

e) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

 

 

 

Semnături de luare la cunostintă:

        

          Conf. Dr. Dimofte Gabriel____________________________________

          Prof. Dr. Scripcariu Viorel____________________________________

          Conf. Dr. Lunca Sorinel ______________________________________

          Conf. Dr. Grigoras Ioana _____________________________________

          Conf. Dr. Miron Lucian _____________________________________

          Conf. Dr. Hanganu Ecaterina __________________________________

          As. Dr. Anca Munteanu ______________________________________

          Dr. Ioanid Nicolae ___________________________________________

          Dr.Grigoras Mihai ___________________________________________

          Dr. Ferariu Dan _____________________________________________

          Farm. Angheluta Daniela ______________________________________

          Asistenta sefa- membru_________________________________________