Atributiile unitatii sanitare cu paturi

 

INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAŞI
Str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 2 – 4
Cod Fiscal 29067408
UNITATEA REGIONALA DE MANAGEMENT NORD-EST A
SUBPROGRAMULUI DE SCREENING PENTRU
DEPISTAREA PRECOCE A CANCERULUI DE COL UTERIN

Telefon: 0374/278.806 E-mail: urmscreening@iroiasi.ro

 

 

 

                                        ATRIBUTII UNITATE SANITARA CU PATURI

                                             - organizator de retea de screening -

 

Unitatea sanitară cu paturi care a organizat reţeaua de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin are, în principal următoarele atribuţii:

 1. încheie contracte cu structurile prevăzute la art. 11 pentru realizarea serviciilor medicale specifice screening-ului pentru depistarea precoce activă a cancerul de col uterin, în baza documentelor prevăzute la art. 20 lit. a) punctele i-vi din normele metodologice;
 2. încheie contract cu casa de asigurări de sănătate pentru finanţarea testelor Babeş-Papanicolau efectuate în cadrul reţelei organizate în condiţiile prevăzute în prezentele norme;
 3. comunică centrelor de informare si consiliere a femeilor privind măsurile de prevenire a cancerului de col uterin si de mobilizare a populatiei eligibile pentru testarea Babes - Papanicolaou lista centrelor de recoltare incluse în rețeaua de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, inclusiv datele de contact ale acestora şi actualizează permanent aceste date;
 4. transmit unităţii regionale de management catagrafia femeilor eligibile înscrise în lista centrelor de informare si consiliere a femeilor privind măsurile de prevenire a cancerului de col uterin si de mobilizare a populatiei eligibile pentru testarea Babes - Papanicolaou incluse în reţea;
 5. transmit  laboratoarelor de analize medicale în domeniul citologiei cervicale incluse în retea frotiurile cervicale realizate si identificate în cadrul centrelor de recoltare însotite de  formularele FS1 în 3 exemplare autocopiative;
 6. transmit centrelor de informare si consiliere a femeilor privind măsurile de prevenire a cancerului de col uterin si de mobilizare a populatiei eligibile pentru testarea Babes - Papanicolaou din reţeaua de screening, lunar, în primele 3 zile lucrătoare ale lunii în curs pentru luna precedentă, rezultatul testărilor Babeş-Papanicolaou sub forma unei copii a formularului FS1 completat în integralitate;
 7. transmit centrelor de recoltare din reţeaua de screening, lunar, în primele 3 zile lucrătoare ale lunii în curs pentru luna precedentă, rezultatul testărilor Babeş-Papanicolaou sub forma unei copii a formularului FS1 completat în integralitate;
 8. transmit unităţii regionale de management, lunar, în primele 10 zile lucrătoare ale lunii în curs pentru luna precedentă, un exemplar al formularului FS1 completat în integralitate;
 9. transmit casei de asigurări de sănătate, în primele 10 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă, factura, borderoul centralizator al cazurilor testate Babeş-Papanicolaou efectuate în cadrul subprogramului, precum şi copii ale formularelor FS1 aferente borderoului centralizator, în vederea decontării acestora. Modelul borderoului centralizator este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice.
 10. decontează structurilor sanitare incluse în reţeaua sa, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data decontării de către casa de asigurări de sănătate a contravalorii serviciilor medicale specifice contractate şi efectuate, pe baza facturii însoţite de borderoul centralizator, în limita valorilor de contract încheiate în acest sens,  după cum urmează:

i.            pentru centrele de informare si consiliere a femeilor privind măsurile de prevenire a cancerului de col uterin si de mobilizare a populatiei eligibile pentru testarea Babes - Papanicolaou decontarea se realizează la un tarif de 15 lei / caz cu formular FS1 completat în integralitate;

ii.            pentru centrele de recoltare decontarea se realizează la un tarif de 28 lei / caz cu formular FS1 completat în integralitate;

iii.            pentru laboratoarele de analize medicale în domeniul citologiei cervicale decontarea se realizează la un tarif de 37 lei / caz cu formular FS1 completat în integralitate;

 1. centralizează indicatorii specifici subprogramului prevăzuţi la art. 28, lit. a), pct. 4, pe care îi raportează, trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, în primele 10 zile lucrătoare de la încheierea perioadei pentru care se face raportarea la unitatea regională de management;
 2. centralizează indicatorii specifici subprogramului prevăzuţi la art. 28, lit. a), pct. 5 din nórmele metodologice, pe care îi raportează, lunar, trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, în primele 10 zile lucrătoare de la încheierea perioadei pentru care se face raportarea la casa de asigurări de sănătate;
 3. comunică în scris unităţii regionale de management disfuncţionalităţile apărute pe parcursul derulării subprogramului care nu pot fi rezolvate la nivel local;
 4. întocmeste evidenţa primară a serviciilor acordate de către structurile incluse în reţeua de screening.
 5. respectă prevederile legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 6. respectă confidenţialitatea datelor obţinute în cadrul subprogramului, conform prevederilor legale în vigoare.

 

 

 

 

Coordonator Program Regional,

                                                                   Medic Primar, Dr. Nicolae Ioanid